logo

Progress

Flexibel en efficiënt omgaan met verandering

Onderwijsinstellingen willen in de eerste plaats goed onderwijs geven. Toch zijn ook de 'ondersteunende' diensten als onderwijsadminstratie en verstandig management meer dan ooit van belang. De bekostiging van kwaliteitsonderwijs, nieuwe regels en gewijzigde budgetten, het innen van collegegeld en het toekennen van studieplaatsen aan de juiste studenten, allemaal uitdagingen die een modern systeem eisen. Een monitor waarmee onderwijsadministraties veranderingen op de voet kunnen volgen; slagvaardig, efficiënt en verantwoord. Studenten op hun beurt hebben het recht om precies te weten waar ze aan toe zijn, direct en zonder onnodig oponthoud. 

Met Progress.NET hebben studenten, administratieve gebruikers, docenten én managers de beschikking over één centraal systeem, dat naadloos aansluit op landelijke applicaties als Studielink en BRON-HO. Bij het gebruik van Progress.NET is géén eigen software nodig; het is een webapplicatie, een programma waarvoor slechts een internetbrowser nodig is. Met toegang tot internet en de juiste inloggegevens is het altijd en overal beschikbaar.

Aanmeldingen inzichtelijk en altijd up-to-date, voor medewerker én student

De Inschrijfmodule is het kloppende hart van een heldere onderwijsadministratie volgens de methode-Progress. In één oogopslag is duidelijk hoe ver de aanmelding van een student gevorderd is en welke stappen nog ondernomen moeten worden voor een definitieve inschrijving.

Zodra de inschrijving rond is, zijn er binnen Progress.NET diverse mogelijkheden om informatie naar individuele studenten te versturen, of om de benodigde documenten zoals inschrijfbewijs en collegekaart te genereren en meteen ook te leveren. Natuurlijk bewaakt Progress ook de financiële kant van de inschrijfprocedure; aan de beheerder kunnen actuele overzichten van de inning of restitutie van collegegelden worden getoond.

Studievoortgang bewaken

Studenten stellen met de onderwijsplanner in de module 'Progress Volg' eerst zelf een onderwijsprogramma samen - al dan niet aan de hand van de online onderwijscatalogus - en creëren zo een persoonlijk studieprogramma. Dezelfde module stelt de onderwijsinstelling in staat om op een efficiënte manier de studievoortgang van individuele studenten en groepen studenten te registreren en te raadplegen. De studievoortgang kan bewaakt worden door de resultaten te spiegelen aan algemene onderwijsprogramma's, die zijn vastgelegd via de (standaard) onderwijscatalogus of in een persoonlijk uitgewerkte studieplanning.

Verder is er de mogelijkheid om elektronisch in te tekenen voor colleges, tentamens of onderwijsmateriaal. Erg overzichtelijk en weinig foutgevoelig.

Progress.NET biedt dus het totale pakket:

Catalogus raadplegen - beschrijving onderwijs, aantal studiepunten, onderlinge verbanden hoofdvakken en bijvakken

Studievoortgang boeken - resultaten registreren, plus voorwaarden voor het vervolg van de studie

Intekening regelen - actief intekenen op tentamens of keuzevakken, bestellen studiemateriaal

Planningsproces bewaken - niet het reguliere lesrooster, maar de studieovereenkomst student-studieloopbaanbegeleider

Analyse en Verantwoording

Naast de 'praktische' modules Inschrijf en Volg is er een derde belangrijke dienst: die van de 'vinger aan de pols' op managementniveau.
Op verzoek genereert Progress.NET kengetallen en statistische overzichten die bij het maken van beleid onmisbaar zijn:

 • aantallen studenten per faculteit
 • cijfers over instroom
 • doorstroom en uitstroom
 • rendementscijfers - zoals het aantal studenten dat de studie met succes afrondt, maar ook de 'tussenbalans': zoals studenten met een x-aantal studiepunten.

Allemaal data die bij het beantwoorden van begrotingsvraagstukken van het grootste belang kunnen zijn. Alleen al omdat in ons onderwijssysteem overheidsbijdrage rechtstreeks gekoppeld is aan aantallen studenten en behaalde resultaten.

De voordelen van Progress:

 • een snelle implementatie;
 • geen aanschaf van dure hardware of ingewikkelde software;
 • altijd en overal de beschikking over een actuele versie (recent en up-to-date) van Progress, een toegang tot internet is voldoende om Progress te gebruiken of raadplegen;
 • eenduidige en heldere prijsstelling: één vaste prijs per actieve student. Kosten voor onderhoud, software en hardware zijn in deze vaste prijs verwerkt, maar ook het op peil houden van Progress met nieuwe functionaliteiten en aanpassingen als gevolg van wettelijke wijzigingen;
 • door de gekozen techniek is de volledige functionaliteit Studielink direct beschikbaar;
 • de mogelijkheid om op een eenvoudige manier koppelingen tot stand te brengen met andere essentiële systemen bij onderwijsinstellingen (en landelijke instellingen als DUO);
 • flexibele schaal: het aantal gebruikers kan snel en eenvoudig worden uitgebreid, zonder de IT- infrastructuur aan te passen en zonder extra kosten voor IT-personeel.